அல்ஜீரியா தங்கம் விலை இன்று

முகப்புஉலகதங்கம் விலைஅல்ஜீரியா

14-07-2024, மாலை

வரலாறு | போக்கு | கேள்விகள் | பிற நகரங்கள் | English

அளவு 22K தங்க விலை 18K தங்க விலை 24K தங்க விலை
10g DZD 85,200.00 DZD 69,710.00 DZD 92,948.96
8g DZD 68,160.00 DZD 55,768.00 DZD 74,359.17
4g DZD 34,080.00 DZD 27,884.00 DZD 37,179.59
2g DZD 17,040.00 DZD 13,942.00 DZD 18,589.79
1g DZD 8,520.00 DZD 6,971.00 DZD 9,294.90

பிற காரட்கள் | மற்ற அளவுகளில் | ஹால்மார்க் விலைகள்

INR | USD | AED | SAR | MYR | SGD

அல்ஜீரியா வெள்ளி விலை இன்று

அல்ஜீரியா தங்கம் விலை வரலாறு

கீழே உள்ள அட்டவணையில், 1 கிராம் அல்ஜீரியா தங்கம் விலை காணலாம். அல்ஜீரியா வெள்ளி விலை வரலாறு பார்க்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

தேதி 22Ct தங்க விலை 24Ct தங்க விலை
14-07-2024 மாலை DZD 8,520.32 DZD 9,294.90
14-07-2024 காலை DZD 8,520.32 DZD 9,294.90
13-07-2024 மாலை DZD 8,520.32 DZD 9,294.90
13-07-2024 காலை DZD 8,520.32 DZD 9,294.90
12-07-2024 மாலை DZD 8,520.32 DZD 9,294.90
12-07-2024 காலை DZD 8,510.76 DZD 9,284.47
11-07-2024 மாலை DZD 8,528.64 DZD 9,303.97
11-07-2024 காலை DZD 8,437.84 DZD 9,204.92
10-07-2024 மாலை DZD 8,440.67 DZD 9,208.00
10-07-2024 காலை DZD 8,400.14 DZD 9,163.79
09-07-2024 மாலை DZD 8,382.44 DZD 9,144.48
09-07-2024 காலை DZD 8,362.97 DZD 9,123.24
08-07-2024 மாலை DZD 8,413.41 DZD 9,178.27
08-07-2024 காலை DZD 8,395.71 DZD 9,158.96

மேலே செல்ல | போக்கு | கேள்விகள் | பிற நகரங்கள் | English

அல்ஜீரியா தங்கம் விலை போக்கு

அல்ஜீரியா தங்கம் விலை கடந்த 7 நாட்களில்

22Ct தங்க விலை

In last 7 days, DZD 8,362.97 was the lowest 22 Carat Gold rate in Algeria retail market per Gram which was on 09-07-2024, while the highest 22 Carat market Gold price in Algeria per Gram was recorded on 11-07-2024, which was as high as DZD 8,528.64. Market 22 Carat Gold rate today in Algeria is DZD 8,520.00 per Gram.

24Ct தங்க விலை

In last 7 days, DZD 9,123.24 was the lowest 24 Carat Gold rate in Algeria retail market per Gram which was on 09-07-2024, while the highest 24 Carat market Gold price in Algeria per Gram was recorded on 11-07-2024, which was as high as DZD 9,303.97. Market 24 Carat Gold rate today in Algeria is DZD 9,294.90 per Gram.

அல்ஜீரியா தங்கம் விலை கடந்த 30 நாட்களில்

22Ct தங்க விலை

In last 30 days, DZD 8,140.83 was the lowest 22 Carat Gold rate in Algeria retail market per Gram which was on 26-06-2024, while the highest 22 Carat market Gold price in Algeria per Gram was recorded on 11-07-2024, which was as high as DZD 8,528.64. Market 22 Carat Gold rate today in Algeria is DZD 8,520.00 per Gram.

24Ct தங்க விலை

In last 30 days, DZD 8,880.91 was the lowest 24 Carat Gold rate in Algeria retail market per Gram which was on 26-06-2024, while the highest 24 Carat market Gold price in Algeria per Gram was recorded on 11-07-2024, which was as high as DZD 9,303.97. Market 24 Carat Gold rate today in Algeria is DZD 9,294.90 per Gram.

அல்ஜீரியா தங்கம் விலை கடந்த 90 நாட்களில்

22Ct தங்க விலை

In last 90 days, DZD 8,101.36 was the lowest 22 Carat Gold rate in Algeria retail market per Gram which was on 01-05-2024, while the highest 22 Carat market Gold price in Algeria per Gram was recorded on 20-05-2024, which was as high as DZD 8,653.07. Market 22 Carat Gold rate today in Algeria is DZD 8,520.00 per Gram.

24Ct தங்க விலை

In last 90 days, DZD 8,837.85 was the lowest 24 Carat Gold rate in Algeria retail market per Gram which was on 01-05-2024, while the highest 24 Carat market Gold price in Algeria per Gram was recorded on 20-05-2024, which was as high as DZD 9,439.72. Market 24 Carat Gold rate today in Algeria is DZD 9,294.90 per Gram.

மேலே செல்ல | வரலாறு | கேள்விகள் | பிற நகரங்கள் | English

அல்ஜீரியா தங்கம் விலை கேள்விகள்

What is the market price of Gold in Algeria today?

Today, the 22 Carat Gold price per gram in Algeria is DZD 8,520.00, today's 24 Carat Gold rate per gram in Algeria is DZD 9,294.90, 18 Carat Gold cost per gram today in Algeria is DZD 6,971.00, today's 14 Carat Gold price per gram in Algeria is DZD 5,422.00. Please click here to check for other Carat Gold prices in Algeria.

What was the retail price of Gold in Algeria yesterday?

Yesterday, the 22 Karat Gold rate per gram in Algeria was DZD 8,520.00, yesterday's 24 Karat Gold price per gram in Algeria was DZD 9,294.90, 18 Karat Gold cost per gram yesterday in Algeria was DZD 6,971.00, yesterday's 14 Karat Gold price per gram in Algeria was DZD 5,422.00.

What would be the future Gold rate forecast in Algeria?

In a month's time, the retail Gold price forecast in Algeria per gram of 22 Carat purity is expected to be around DZD 8,334.74. 22 Carat Gold rate prediction in Algeria per gram for next 7 days may be around DZD 8,445.80. Forecast of 22 Carat Gold cost in Algeria for next 90 days would be around DZD 8,377.22 per gram.

What was the highest and lowest Gold rate across Algeria in last 3 months?

Did you know, DZD 8,101.36 was the lowest 22 Karat Gold rate in Algeria retail market per gram in last 3 months which was on 01-05-2024, while the highest 22 Karat market Gold price in Algeria per gram was recorded on 20-05-2024, which was as high as DZD 8,653.07. Market 22 Karat Gold rate today in Algeria is DZD 8,520.00 per gram.

What is the current price of Gold Bars, Biscuits and Coins in Algeria?

1 Ounce 24Ct (99.9%) Gold Bar price in Algeria is DZD 289,103.59 and 1 Sovereign 24Ct (99.9%) Gold Coin rate in Algeria is DZD 74,359.17. 1 Kilogram pure Gold Bar (99.9%) price in Algeria is DZD 9,294,896.37 and 10 Tolas pure Gold Biscuit (99.9%) rate in Algeria is DZD 1,084,138.48.

What are the different Gold Hallmarks in Algeria Jewellery Stores?

Jewellery Stores in Algeria sell the following types of hallmarked Gold - 375 Hallmark Gold (9 Carat Gold), 585 Hallmark Gold (14 Carat Gold), 750 Hallmark Gold (18 Carat Gold), 875 Hallmark Gold (21 Carat Gold), 916 Hallmark Gold (22 Carat Gold), 958 Hallmark Gold (23 Carat Gold) and 999 Hallmark Gold (24 Carat Gold).

What are the different Carats of Gold sold across Algeria?

Gold Carat (CT) or Karat (KT or K) is used to represent fineness of Gold present in Jewellery. The different Carats of Gold Jewellery sold across Algeria are 24 Carat Gold (pure Gold), 23 Carat Gold, 22 Carat Gold (standard Gold), 21 Carat Gold, 20 Carat Gold, 19 Carat Gold, 18 Carat Gold, 17 Carat Gold, 16 Carat Gold, 15 Carat Gold, 14 Carat Gold, 13 Carat Gold, 12 Carat Gold, 11 Carat Gold, 10 Carat Gold, 9 Carat Gold and 8 Carat Gold.

What are the different Gold Jewellery Colours sold in Algeria?

Gold Jewellery in Algeria is available in different Colours - Yellow Gold is the most popular colour used in Jewelry across Algeria Jewellery Shops, White Gold is also commonly used in Algeria Jewellery Stores, Rose Gold is also used in Jewellery and Green Gold is also available in Jewellery Showrooms across Algeria.

How is Gold measured and sold across Algeria?

Jewellery Shops across Algeria buy and sell Gold in Grams, Tolas, Sovereigns, Pavans, Ounces and Kilograms. 1 gram of Gold is equal to 1000 milligrams. 1 Tola of gold is equal to 11.6638038 Grams, 1 Sovereign of Gold is equal to 8 Grams, 1 Pavan of Gold is equal to 8 Grams, 1 Ounce of Gold is equal to 31.1034768 Grams, 1 Kg of Gold is equal to 1000 Grams. Gold Bars are sold in Kilos. Gold Biscuits are sold in Ounces. Gold Coins are sold in Grams, Tolas, Sovereigns and Pavans.

How to invest in Gold?

Since your Indian Rupees is going to fall in value, Gold is the best place to preserve value. The best forms for gold ownership are through minted coins such as one-ounce South African Krugerrands, Canadian Maple Leafs or American Eagles. The recent explosion in Exchange Traded Funds (ETFs) presents an even more interesting way to invest in gold. An ETF is a type of mutual fund that trades on a stock exchange like an ordinary stock. The ETF’s exact portfolio is fixed in advance and does not change. For people who are hesitant to invest in physical gold, but still desire some exposure to the precious metal, Gold Mutual Funds provide a helpful alternative.

For the more sophisticated and experienced investor, Options allow you to speculate in gold prices. But in the options market, you can speculate on price movements in either direction. If you buy a call, you are hoping prices will rise. A call fixes the purchase price so the higher that price goes, the greater the margin between your fixed option price and current market price. When you buy a put, you expect the price to fall. Buying options is risky, and more people lose than win. In fact, about three-fourths of all options bought expire worthless. The options market is complex and requires experience and understanding. To generalize, options possess two key traits such as one bad and one good. The good trait is that they enable an investor to control a large investment with a small and limited amount of money. The bad trait is that options expire within a fixed period of time. Thus for the buyer, time is the enemy because as the expiration date gets closer, an option’s “time value” disappears. Anyone investing in options needs to understand all of the risks before they spend money. The Futures market is far too complex for the vast majority of investors. Even experienced options investors recognize the high risk nature of the futures market. Considering the range of ways to get into the gold market, futures trading is the most complex and, while big fortunes could be made, they can also be lost in an instant.

மேலே செல்ல | வரலாறு | போக்கு | பிற நகரங்கள் | English

மற்ற இந்திய நகரங்களில் தங்கம் விலை

பொறுப்பாகாமை

கோல்டன் சென்னை நம்பகமான ஆதாரங்களிலிருந்து விலை பட்டியலை பெறுகிறது. விலை துல்லியத்திற்கு நாங்கள் உத்தரவாதம் தர ஏலாது. எங்கள் விலை தரவு எந்த உத்தரவாதமும் இல்லாமல் வழங்கப்படுகிறது. எந்தவொரு உரிமைகோரலுக்கும் பிழைகள் அடிப்படையாக இருக்கக்கூடாது என்ற நிபந்தனையின் அடிப்படையில் தள பார்வையாளரால் இது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. இந்த வலைத்தளத்தின் தகவல்கள் முதலீட்டு ஆலோசனைக்காக அல்ல. மூன்றாம் தரப்பினருக்கான குறிப்புகள் துல்லியமானவை என்று உத்தரவாதம் அளிக்கப்படவில்லை. பார்வையாளர்கள் அதை தங்கள் சொந்த தீர்ப்பின் மாற்றாக கருதக்கூடாது.

மேலே செல்ல | வரலாறு | போக்கு | கேள்விகள் | பிற நகரங்கள் | English

Algeria Gold Rate Today in Carats

Carat 1 Gram
8 Carat DZD 3,098.00
9 Carat DZD 3,486.00
10 Carat DZD 3,873.00
12 Carat DZD 4,647.00
14 Carat DZD 5,422.00
16 Carat DZD 6,197.00
20 Carat DZD 7,746.00
21 Carat DZD 8,133.00
23 Carat DZD 8,908.00

Algeria Gold Rate Today in Other Weights

Qty 22K Gold Rate 24K Gold Rate
1 Sovereign DZD 68,160.00 DZD 74,359.17
1 Tola DZD 99,375.61 DZD 108,413.85
1 Ounce DZD 265,001.62 DZD 289,103.59
1 Pavan DZD 68,160.00 DZD 74,359.17
1 Kilo DZD 8,520,000.00 DZD 9,294,896.37

Algeria Hallmark Gold Rates Today

Hallmark 1 Gram
375 (9Ct Gold) DZD 3,486.00
585 (14Ct Gold) DZD 5,422.00
750 (18Ct Gold) DZD 6,971.00
875 (21Ct Gold) DZD 8,133.00
916 (22Ct Gold) DZD 8,520.00
958 (23Ct Gold) DZD 8,908.00
999 (24Ct Gold) DZD 9,294.90

Algeria Gold Rate Today in US Dollars (USD)

Hallmark 1 Gram
750 (18Ct Gold) USD 58.04
875 (21Ct Gold) USD 67.71
916 (22Ct Gold) USD 70.93
999 (24Ct Gold) USD 77.38

Algeria Gold Rate Today in Indian Rupees (INR)

Hallmark 1 Gram
750 (18Ct Gold) ₹ 4,015.57
875 (21Ct Gold) ₹ 4,684.93
916 (22Ct Gold) ₹ 4,907.86
999 (24Ct Gold) ₹ 5,354.23

Algeria Gold Rate Today in UAE Dirhams (AED)

Hallmark 1 Gram
750 (18Ct Gold) AED 213.13
875 (21Ct Gold) AED 248.66
916 (22Ct Gold) AED 260.49
999 (24Ct Gold) AED 284.19

Algeria Gold Rate Today in Saudi Riyals (SAR)

Hallmark 1 Gram
750 (18Ct Gold) SAR 217.63
875 (21Ct Gold) SAR 253.91
916 (22Ct Gold) SAR 265.99
999 (24Ct Gold) SAR 290.18

Algeria Gold Rate Today in Malaysian Ringgits (MYR)

Hallmark 1 Gram
750 (18Ct Gold) MYR 236.95
875 (21Ct Gold) MYR 276.45
916 (22Ct Gold) MYR 289.60
999 (24Ct Gold) MYR 315.94

Algeria Gold Rate Today in Singapore Dollars (SGD)

Hallmark 1 Gram
750 (18Ct Gold) SGD 79.33
875 (21Ct Gold) SGD 92.56
916 (22Ct Gold) SGD 96.96
999 (24Ct Gold) SGD 105.78