பாட்னா தங்கம் விலை இன்று

முகப்புதங்கம் விலை இன்றுபாட்னா

14-07-2024, காலை

வரலாறு | போக்கு | கேள்விகள் | பிற நகரங்கள் | English

அளவு 22K தங்க விலை 18K தங்க விலை 24K தங்க விலை
10g ₹ 69,300.00 ₹ 56,700.00 ₹ 72,770.00
8g ₹ 55,440.00 ₹ 45,360.00 ₹ 58,216.00
4g ₹ 27,720.00 ₹ 22,680.00 ₹ 29,108.00
2g ₹ 13,860.00 ₹ 11,340.00 ₹ 14,554.00
1g ₹ 6,930.00 ₹ 5,670.00 ₹ 7,277.00

பிற காரட்கள் | மற்ற அளவுகளில் | ஹால்மார்க் விலைகள்

USD | EUR | AED | SAR | MYR | SGD

பாட்னா வெள்ளி விலை இன்று

பாட்னா தங்கம் விலை வரலாறு

கீழே உள்ள அட்டவணையில், 1 கிராம் பாட்னா தங்கம் விலை காணலாம். பாட்னா வெள்ளி விலை வரலாறு பார்க்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

தேதி 22Ct தங்க விலை 24Ct தங்க விலை
14-07-2024 காலை ₹ 6,930.00 ₹ 7,277.00
13-07-2024 காலை ₹ 6,930.00 ₹ 7,277.00
12-07-2024 காலை ₹ 6,930.00 ₹ 7,277.00
11-07-2024 காலை ₹ 6,900.00 ₹ 7,245.00
10-07-2024 காலை ₹ 6,845.00 ₹ 7,187.00
09-07-2024 காலை ₹ 6,880.00 ₹ 7,224.00
08-07-2024 காலை ₹ 6,915.00 ₹ 7,261.00
07-07-2024 காலை ₹ 6,900.00 ₹ 7,245.00
06-07-2024 காலை ₹ 6,900.00 ₹ 7,245.00
05-07-2024 காலை ₹ 6,870.00 ₹ 7,214.00
04-07-2024 காலை ₹ 6,870.00 ₹ 7,214.00
03-07-2024 காலை ₹ 6,805.00 ₹ 7,145.00
02-07-2024 காலை ₹ 6,770.00 ₹ 7,109.00
01-07-2024 காலை ₹ 6,760.00 ₹ 7,098.00

மேலே செல்ல | போக்கு | கேள்விகள் | பிற நகரங்கள் | English

பாட்னா தங்கம் விலை போக்கு

பாட்னா தங்கம் விலை கடந்த 7 நாட்களில்

22Ct தங்க விலை

In last 7 days, ₹ 6,845.00 was the lowest 22 Carat Gold rate in Patna retail market per Gram which was on 10-07-2024, while the highest 22 Carat market Gold price in Patna per Gram was recorded on 12-07-2024, which was as high as ₹ 6,930.00. Market 22 Carat Gold rate today in Patna is ₹ 6,930.00 per Gram.

24Ct தங்க விலை

In last 7 days, ₹ 7,187.00 was the lowest 24 Carat Gold rate in Patna retail market per Gram which was on 10-07-2024, while the highest 24 Carat market Gold price in Patna per Gram was recorded on 12-07-2024, which was as high as ₹ 7,277.00. Market 24 Carat Gold rate today in Patna is ₹ 7,277.00 per Gram.

பாட்னா தங்கம் விலை கடந்த 30 நாட்களில்

22Ct தங்க விலை

In last 30 days, ₹ 6,745.00 was the lowest 22 Carat Gold rate in Patna retail market per Gram which was on 27-06-2024, while the highest 22 Carat market Gold price in Patna per Gram was recorded on 12-07-2024, which was as high as ₹ 6,930.00. Market 22 Carat Gold rate today in Patna is ₹ 6,930.00 per Gram.

24Ct தங்க விலை

In last 30 days, ₹ 7,082.00 was the lowest 24 Carat Gold rate in Patna retail market per Gram which was on 27-06-2024, while the highest 24 Carat market Gold price in Patna per Gram was recorded on 12-07-2024, which was as high as ₹ 7,277.00. Market 24 Carat Gold rate today in Patna is ₹ 7,277.00 per Gram.

பாட்னா தங்கம் விலை கடந்த 90 நாட்களில்

22Ct தங்க விலை

In last 90 days, ₹ 6,685.00 was the lowest 22 Carat Gold rate in Patna retail market per Gram which was on 10-06-2024, while the highest 22 Carat market Gold price in Patna per Gram was recorded on 20-05-2024, which was as high as ₹ 7,055.00. Market 22 Carat Gold rate today in Patna is ₹ 6,930.00 per Gram.

24Ct தங்க விலை

In last 90 days, ₹ 7,019.00 was the lowest 24 Carat Gold rate in Patna retail market per Gram which was on 10-06-2024, while the highest 24 Carat market Gold price in Patna per Gram was recorded on 20-05-2024, which was as high as ₹ 7,408.00. Market 24 Carat Gold rate today in Patna is ₹ 7,277.00 per Gram.

மேலே செல்ல | வரலாறு | கேள்விகள் | பிற நகரங்கள் | English

பாட்னா தங்கம் விலை கேள்விகள்

What is the market price of Gold in Patna today?

Today, the 22 Carat Gold price per gram in Patna is ₹ 6,930.00, today's 24 Carat Gold rate per gram in Patna is ₹ 7,277.00, 18 Carat Gold cost per gram today in Patna is ₹ 5,670.00, today's 14 Carat Gold price per gram in Patna is ₹ 4,410.00. Please click here to check for other Carat Gold prices in Patna.

What was the retail price of Gold in Patna yesterday?

Yesterday, the 22 Karat Gold rate per gram in Patna was ₹ 6,930.00, yesterday's 24 Karat Gold price per gram in Patna was ₹ 7,277.00, 18 Karat Gold cost per gram yesterday in Patna was ₹ 5,670.00, yesterday's 14 Karat Gold price per gram in Patna was ₹ 4,410.00.

What would be the future Gold rate forecast in Patna?

In a month's time, the retail Gold price forecast in Patna per gram of 22 Carat purity is expected to be around ₹ 6,837.50. 22 Carat Gold rate prediction in Patna per gram for next 7 days may be around ₹ 6,887.50. Forecast of 22 Carat Gold cost in Patna for next 90 days would be around ₹ 6,870.00 per gram.

What was the highest and lowest Gold rate across Patna in last 3 months?

Did you know, ₹ 6,685.00 was the lowest 22 Karat Gold rate in Patna retail market per gram in last 3 months which was on 10-06-2024, while the highest 22 Karat market Gold price in Patna per gram was recorded on 20-05-2024, which was as high as ₹ 7,055.00. Market 22 Karat Gold rate today in Patna is ₹ 6,930.00 per gram.

What is the current price of Gold Bars, Biscuits and Coins in Patna?

1 Ounce 24Ct (99.9%) Gold Bar price in Patna is ₹ 226,340.00 and 1 Sovereign 24Ct (99.9%) Gold Coin rate in Patna is ₹ 58,216.00. 1 Kilogram pure Gold Bar (99.9%) price in Patna is ₹ 7,277,000.00 and 10 Tolas pure Gold Biscuit (99.9%) rate in Patna is ₹ 848,775.00.

What are the different Gold Hallmarks in Patna Jewellery Stores?

Jewellery Stores in Patna sell the following types of hallmarked Gold - 375 Hallmark Gold (9 Carat Gold), 585 Hallmark Gold (14 Carat Gold), 750 Hallmark Gold (18 Carat Gold), 875 Hallmark Gold (21 Carat Gold), 916 Hallmark Gold (22 Carat Gold), 958 Hallmark Gold (23 Carat Gold) and 999 Hallmark Gold (24 Carat Gold).

What are the different Carats of Gold sold across Patna?

Gold Carat (CT) or Karat (KT or K) is used to represent fineness of Gold present in Jewellery. The different Carats of Gold Jewellery sold across Patna are 24 Carat Gold (pure Gold), 23 Carat Gold, 22 Carat Gold (standard Gold), 21 Carat Gold, 20 Carat Gold, 19 Carat Gold, 18 Carat Gold, 17 Carat Gold, 16 Carat Gold, 15 Carat Gold, 14 Carat Gold, 13 Carat Gold, 12 Carat Gold, 11 Carat Gold, 10 Carat Gold, 9 Carat Gold and 8 Carat Gold.

What are the different Gold Jewellery Colours sold in Patna?

Gold Jewellery in Patna is available in different Colours - Yellow Gold is the most popular colour used in Jewelry across Patna Jewellery Shops, White Gold is also commonly used in Patna Jewellery Stores, Rose Gold is also used in Jewellery and Green Gold is also available in Jewellery Showrooms across Patna.

How is Gold measured and sold across Patna?

Jewellery Shops across Patna buy and sell Gold in Grams, Tolas, Sovereigns, Pavans, Ounces and Kilograms. 1 gram of Gold is equal to 1000 milligrams. 1 Tola of gold is equal to 11.6638038 Grams, 1 Sovereign of Gold is equal to 8 Grams, 1 Pavan of Gold is equal to 8 Grams, 1 Ounce of Gold is equal to 31.1034768 Grams, 1 Kg of Gold is equal to 1000 Grams. Gold Bars are sold in Kilos. Gold Biscuits are sold in Ounces. Gold Coins are sold in Grams, Tolas, Sovereigns and Pavans.

How to invest in Gold?

Since your Indian Rupees is going to fall in value, Gold is the best place to preserve value. The best forms for gold ownership are through minted coins such as one-ounce South African Krugerrands, Canadian Maple Leafs or American Eagles. The recent explosion in Exchange Traded Funds (ETFs) presents an even more interesting way to invest in gold. An ETF is a type of mutual fund that trades on a stock exchange like an ordinary stock. The ETF’s exact portfolio is fixed in advance and does not change. For people who are hesitant to invest in physical gold, but still desire some exposure to the precious metal, Gold Mutual Funds provide a helpful alternative.

For the more sophisticated and experienced investor, Options allow you to speculate in gold prices. But in the options market, you can speculate on price movements in either direction. If you buy a call, you are hoping prices will rise. A call fixes the purchase price so the higher that price goes, the greater the margin between your fixed option price and current market price. When you buy a put, you expect the price to fall. Buying options is risky, and more people lose than win. In fact, about three-fourths of all options bought expire worthless. The options market is complex and requires experience and understanding. To generalize, options possess two key traits such as one bad and one good. The good trait is that they enable an investor to control a large investment with a small and limited amount of money. The bad trait is that options expire within a fixed period of time. Thus for the buyer, time is the enemy because as the expiration date gets closer, an option’s “time value” disappears. Anyone investing in options needs to understand all of the risks before they spend money. The Futures market is far too complex for the vast majority of investors. Even experienced options investors recognize the high risk nature of the futures market. Considering the range of ways to get into the gold market, futures trading is the most complex and, while big fortunes could be made, they can also be lost in an instant.

மேலே செல்ல | வரலாறு | போக்கு | பிற நகரங்கள் | English

மற்ற இந்திய நகரங்களில் தங்கம் விலை

பொறுப்பாகாமை

கோல்டன் சென்னை நம்பகமான ஆதாரங்களிலிருந்து விலை பட்டியலை பெறுகிறது. விலை துல்லியத்திற்கு நாங்கள் உத்தரவாதம் தர ஏலாது. எங்கள் விலை தரவு எந்த உத்தரவாதமும் இல்லாமல் வழங்கப்படுகிறது. எந்தவொரு உரிமைகோரலுக்கும் பிழைகள் அடிப்படையாக இருக்கக்கூடாது என்ற நிபந்தனையின் அடிப்படையில் தள பார்வையாளரால் இது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. இந்த வலைத்தளத்தின் தகவல்கள் முதலீட்டு ஆலோசனைக்காக அல்ல. மூன்றாம் தரப்பினருக்கான குறிப்புகள் துல்லியமானவை என்று உத்தரவாதம் அளிக்கப்படவில்லை. பார்வையாளர்கள் அதை தங்கள் சொந்த தீர்ப்பின் மாற்றாக கருதக்கூடாது.

மேலே செல்ல | வரலாறு | போக்கு | கேள்விகள் | பிற நகரங்கள் | English

Patna Gold Rate Today in Other Carats

Carat 1 Gram
8 Carat ₹ 2,520.00
9 Carat ₹ 2,835.00
10 Carat ₹ 3,150.00
12 Carat ₹ 3,780.00
14 Carat ₹ 4,410.00
16 Carat ₹ 5,040.00
20 Carat ₹ 6,300.00
21 Carat ₹ 6,615.00
23 Carat ₹ 7,245.00

Patna Gold Rate Today in Other Weights

Qty 22K Gold Rate 24K Gold Rate
1 Sovereign ₹ 55,440.00 ₹ 58,216.00
1 Tola ₹ 80,830.16 ₹ 84,877.50
1 Ounce ₹ 215,547.09 ₹ 226,340.00
1 Pavan ₹ 55,440.00 ₹ 58,216.00
1 Kilo ₹ 6,930,000.00 ₹ 7,277,000.00

Patna Hallmark Gold Rates Today

Hallmark 1 Gram
375 (9Ct Gold) ₹ 2,835.00
585 (14Ct Gold) ₹ 4,410.00
750 (18Ct Gold) ₹ 5,670.00
875 (21Ct Gold) ₹ 6,615.00
916 (22Ct Gold) ₹ 6,930.00
958 (23Ct Gold) ₹ 7,245.00
999 (24Ct Gold) ₹ 7,277.00

Patna Gold Rate Today in US Dollars (USD)

Hallmark 1 Gram
750 (18Ct Gold) USD 81.95
875 (21Ct Gold) USD 95.60
916 (22Ct Gold) USD 100.16
999 (24Ct Gold) USD 105.17

Patna Gold Rate Today in Euros (EUR)

Hallmark 1 Gram
750 (18Ct Gold) EUR 73.04
875 (21Ct Gold) EUR 85.21
916 (22Ct Gold) EUR 89.27
999 (24Ct Gold) EUR 93.73

Patna Gold Rate Today in UAE Dirhams (AED)

Hallmark 1 Gram
750 (18Ct Gold) AED 300.95
875 (21Ct Gold) AED 351.10
916 (22Ct Gold) AED 367.82
999 (24Ct Gold) AED 386.24

Patna Gold Rate Today in Saudi Riyals (SAR)

Hallmark 1 Gram
750 (18Ct Gold) SAR 307.30
875 (21Ct Gold) SAR 358.51
916 (22Ct Gold) SAR 375.58
999 (24Ct Gold) SAR 394.39

Patna Gold Rate Today in Malaysian Ringgits (MYR)

Hallmark 1 Gram
750 (18Ct Gold) MYR 334.58
875 (21Ct Gold) MYR 390.34
916 (22Ct Gold) MYR 408.93
999 (24Ct Gold) MYR 429.40

Patna Gold Rate Today in Singapore Dollars (SGD)

Hallmark 1 Gram
750 (18Ct Gold) SGD 112.02
875 (21Ct Gold) SGD 130.69
916 (22Ct Gold) SGD 136.91
999 (24Ct Gold) SGD 143.76