நியூசிலாந்து தங்கம் விலை இன்று

முகப்புஉலகதங்கம் விலைநியூசிலாந்து

14-07-2024, மாலை

வரலாறு | போக்கு | கேள்விகள் | பிற நகரங்கள் | English

அளவு 22K தங்க விலை 18K தங்க விலை 24K தங்க விலை
10g NZD 1,040.00 NZD 850.00 NZD 1,137.14
8g NZD 832.00 NZD 680.00 NZD 909.71
4g NZD 416.00 NZD 340.00 NZD 454.86
2g NZD 208.00 NZD 170.00 NZD 227.43
1g NZD 104.00 NZD 85.00 NZD 113.71

பிற காரட்கள் | மற்ற அளவுகளில் | ஹால்மார்க் விலைகள்

INR | USD | AED | SAR | MYR | SGD

நியூசிலாந்து வெள்ளி விலை இன்று

நியூசிலாந்து தங்கம் விலை வரலாறு

கீழே உள்ள அட்டவணையில், 1 கிராம் நியூசிலாந்து தங்கம் விலை காணலாம். நியூசிலாந்து வெள்ளி விலை வரலாறு பார்க்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

தேதி 22Ct தங்க விலை 24Ct தங்க விலை
14-07-2024 மாலை NZD 104.24 NZD 113.71
14-07-2024 காலை NZD 104.24 NZD 113.71
13-07-2024 மாலை NZD 104.24 NZD 113.71
13-07-2024 காலை NZD 104.24 NZD 113.71
12-07-2024 மாலை NZD 104.24 NZD 113.71
12-07-2024 காலை NZD 104.12 NZD 113.59
11-07-2024 மாலை NZD 104.34 NZD 113.83
11-07-2024 காலை NZD 103.23 NZD 112.61
10-07-2024 மாலை NZD 103.26 NZD 112.65
10-07-2024 காலை NZD 102.77 NZD 112.11
09-07-2024 மாலை NZD 102.55 NZD 111.87
09-07-2024 காலை NZD 102.31 NZD 111.61
08-07-2024 மாலை NZD 102.93 NZD 112.29
08-07-2024 காலை NZD 102.71 NZD 112.05

மேலே செல்ல | போக்கு | கேள்விகள் | பிற நகரங்கள் | English

நியூசிலாந்து தங்கம் விலை போக்கு

நியூசிலாந்து தங்கம் விலை கடந்த 7 நாட்களில்

22Ct தங்க விலை

In last 7 days, NZD 102.31 was the lowest 22 Carat Gold rate in New Zealand retail market per Gram which was on 09-07-2024, while the highest 22 Carat market Gold price in New Zealand per Gram was recorded on 11-07-2024, which was as high as NZD 104.34. Market 22 Carat Gold rate today in New Zealand is NZD 104.00 per Gram.

24Ct தங்க விலை

In last 7 days, NZD 111.61 was the lowest 24 Carat Gold rate in New Zealand retail market per Gram which was on 09-07-2024, while the highest 24 Carat market Gold price in New Zealand per Gram was recorded on 11-07-2024, which was as high as NZD 113.83. Market 24 Carat Gold rate today in New Zealand is NZD 113.71 per Gram.

நியூசிலாந்து தங்கம் விலை கடந்த 30 நாட்களில்

22Ct தங்க விலை

In last 30 days, NZD 99.60 was the lowest 22 Carat Gold rate in New Zealand retail market per Gram which was on 26-06-2024, while the highest 22 Carat market Gold price in New Zealand per Gram was recorded on 11-07-2024, which was as high as NZD 104.34. Market 22 Carat Gold rate today in New Zealand is NZD 104.00 per Gram.

24Ct தங்க விலை

In last 30 days, NZD 108.65 was the lowest 24 Carat Gold rate in New Zealand retail market per Gram which was on 26-06-2024, while the highest 24 Carat market Gold price in New Zealand per Gram was recorded on 11-07-2024, which was as high as NZD 113.83. Market 24 Carat Gold rate today in New Zealand is NZD 113.71 per Gram.

நியூசிலாந்து தங்கம் விலை கடந்த 90 நாட்களில்

22Ct தங்க விலை

In last 90 days, NZD 99.11 was the lowest 22 Carat Gold rate in New Zealand retail market per Gram which was on 01-05-2024, while the highest 22 Carat market Gold price in New Zealand per Gram was recorded on 20-05-2024, which was as high as NZD 105.86. Market 22 Carat Gold rate today in New Zealand is NZD 104.00 per Gram.

24Ct தங்க விலை

In last 90 days, NZD 108.12 was the lowest 24 Carat Gold rate in New Zealand retail market per Gram which was on 01-05-2024, while the highest 24 Carat market Gold price in New Zealand per Gram was recorded on 20-05-2024, which was as high as NZD 115.49. Market 24 Carat Gold rate today in New Zealand is NZD 113.71 per Gram.

மேலே செல்ல | வரலாறு | கேள்விகள் | பிற நகரங்கள் | English

நியூசிலாந்து தங்கம் விலை கேள்விகள்

What is the market price of Gold in New Zealand today?

Today, the 22 Carat Gold price per gram in New Zealand is NZD 104.00, today's 24 Carat Gold rate per gram in New Zealand is NZD 113.71, 18 Carat Gold cost per gram today in New Zealand is NZD 85.00, today's 14 Carat Gold price per gram in New Zealand is NZD 66.00. Please click here to check for other Carat Gold prices in New Zealand.

What was the retail price of Gold in New Zealand yesterday?

Yesterday, the 22 Karat Gold rate per gram in New Zealand was NZD 104.00, yesterday's 24 Karat Gold price per gram in New Zealand was NZD 113.71, 18 Karat Gold cost per gram yesterday in New Zealand was NZD 85.00, yesterday's 14 Karat Gold price per gram in New Zealand was NZD 66.00.

What would be the future Gold rate forecast in New Zealand?

In a month's time, the retail Gold price forecast in New Zealand per gram of 22 Carat purity is expected to be around NZD 101.97. 22 Carat Gold rate prediction in New Zealand per gram for next 7 days may be around NZD 103.33. Forecast of 22 Carat Gold cost in New Zealand for next 90 days would be around NZD 102.49 per gram.

What was the highest and lowest Gold rate across New Zealand in last 3 months?

Did you know, NZD 99.11 was the lowest 22 Karat Gold rate in New Zealand retail market per gram in last 3 months which was on 01-05-2024, while the highest 22 Karat market Gold price in New Zealand per gram was recorded on 20-05-2024, which was as high as NZD 105.86. Market 22 Karat Gold rate today in New Zealand is NZD 104.00 per gram.

What is the current price of Gold Bars, Biscuits and Coins in New Zealand?

1 Ounce 24Ct (99.9%) Gold Bar price in New Zealand is NZD 3,536.90 and 1 Sovereign 24Ct (99.9%) Gold Coin rate in New Zealand is NZD 909.71. 1 Kilogram pure Gold Bar (99.9%) price in New Zealand is NZD 113,714.12 and 10 Tolas pure Gold Biscuit (99.9%) rate in New Zealand is NZD 13,263.39.

What are the different Gold Hallmarks in New Zealand Jewellery Stores?

Jewellery Stores in New Zealand sell the following types of hallmarked Gold - 375 Hallmark Gold (9 Carat Gold), 585 Hallmark Gold (14 Carat Gold), 750 Hallmark Gold (18 Carat Gold), 875 Hallmark Gold (21 Carat Gold), 916 Hallmark Gold (22 Carat Gold), 958 Hallmark Gold (23 Carat Gold) and 999 Hallmark Gold (24 Carat Gold).

What are the different Carats of Gold sold across New Zealand?

Gold Carat (CT) or Karat (KT or K) is used to represent fineness of Gold present in Jewellery. The different Carats of Gold Jewellery sold across New Zealand are 24 Carat Gold (pure Gold), 23 Carat Gold, 22 Carat Gold (standard Gold), 21 Carat Gold, 20 Carat Gold, 19 Carat Gold, 18 Carat Gold, 17 Carat Gold, 16 Carat Gold, 15 Carat Gold, 14 Carat Gold, 13 Carat Gold, 12 Carat Gold, 11 Carat Gold, 10 Carat Gold, 9 Carat Gold and 8 Carat Gold.

What are the different Gold Jewellery Colours sold in New Zealand?

Gold Jewellery in New Zealand is available in different Colours - Yellow Gold is the most popular colour used in Jewelry across New Zealand Jewellery Shops, White Gold is also commonly used in New Zealand Jewellery Stores, Rose Gold is also used in Jewellery and Green Gold is also available in Jewellery Showrooms across New Zealand.

How is Gold measured and sold across New Zealand?

Jewellery Shops across New Zealand buy and sell Gold in Grams, Tolas, Sovereigns, Pavans, Ounces and Kilograms. 1 gram of Gold is equal to 1000 milligrams. 1 Tola of gold is equal to 11.6638038 Grams, 1 Sovereign of Gold is equal to 8 Grams, 1 Pavan of Gold is equal to 8 Grams, 1 Ounce of Gold is equal to 31.1034768 Grams, 1 Kg of Gold is equal to 1000 Grams. Gold Bars are sold in Kilos. Gold Biscuits are sold in Ounces. Gold Coins are sold in Grams, Tolas, Sovereigns and Pavans.

How to invest in Gold?

Since your Indian Rupees is going to fall in value, Gold is the best place to preserve value. The best forms for gold ownership are through minted coins such as one-ounce South African Krugerrands, Canadian Maple Leafs or American Eagles. The recent explosion in Exchange Traded Funds (ETFs) presents an even more interesting way to invest in gold. An ETF is a type of mutual fund that trades on a stock exchange like an ordinary stock. The ETF’s exact portfolio is fixed in advance and does not change. For people who are hesitant to invest in physical gold, but still desire some exposure to the precious metal, Gold Mutual Funds provide a helpful alternative.

For the more sophisticated and experienced investor, Options allow you to speculate in gold prices. But in the options market, you can speculate on price movements in either direction. If you buy a call, you are hoping prices will rise. A call fixes the purchase price so the higher that price goes, the greater the margin between your fixed option price and current market price. When you buy a put, you expect the price to fall. Buying options is risky, and more people lose than win. In fact, about three-fourths of all options bought expire worthless. The options market is complex and requires experience and understanding. To generalize, options possess two key traits such as one bad and one good. The good trait is that they enable an investor to control a large investment with a small and limited amount of money. The bad trait is that options expire within a fixed period of time. Thus for the buyer, time is the enemy because as the expiration date gets closer, an option’s “time value” disappears. Anyone investing in options needs to understand all of the risks before they spend money. The Futures market is far too complex for the vast majority of investors. Even experienced options investors recognize the high risk nature of the futures market. Considering the range of ways to get into the gold market, futures trading is the most complex and, while big fortunes could be made, they can also be lost in an instant.

மேலே செல்ல | வரலாறு | போக்கு | பிற நகரங்கள் | English

மற்ற இந்திய நகரங்களில் தங்கம் விலை

பொறுப்பாகாமை

கோல்டன் சென்னை நம்பகமான ஆதாரங்களிலிருந்து விலை பட்டியலை பெறுகிறது. விலை துல்லியத்திற்கு நாங்கள் உத்தரவாதம் தர ஏலாது. எங்கள் விலை தரவு எந்த உத்தரவாதமும் இல்லாமல் வழங்கப்படுகிறது. எந்தவொரு உரிமைகோரலுக்கும் பிழைகள் அடிப்படையாக இருக்கக்கூடாது என்ற நிபந்தனையின் அடிப்படையில் தள பார்வையாளரால் இது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. இந்த வலைத்தளத்தின் தகவல்கள் முதலீட்டு ஆலோசனைக்காக அல்ல. மூன்றாம் தரப்பினருக்கான குறிப்புகள் துல்லியமானவை என்று உத்தரவாதம் அளிக்கப்படவில்லை. பார்வையாளர்கள் அதை தங்கள் சொந்த தீர்ப்பின் மாற்றாக கருதக்கூடாது.

மேலே செல்ல | வரலாறு | போக்கு | கேள்விகள் | பிற நகரங்கள் | English

New Zealand Gold Rate Today in Carats

Carat 1 Gram
8 Carat NZD 38.00
9 Carat NZD 43.00
10 Carat NZD 47.00
12 Carat NZD 57.00
14 Carat NZD 66.00
16 Carat NZD 76.00
20 Carat NZD 95.00
21 Carat NZD 99.00
23 Carat NZD 109.00

New Zealand Gold Rate Today in Other Weights

Qty 22K Gold Rate 24K Gold Rate
1 Sovereign NZD 832.00 NZD 909.71
1 Tola NZD 1,213.04 NZD 1,326.34
1 Ounce NZD 3,234.76 NZD 3,536.90
1 Pavan NZD 832.00 NZD 909.71
1 Kilo NZD 104,000.00 NZD 113,714.12

New Zealand Hallmark Gold Rates Today

Hallmark 1 Gram
375 (9Ct Gold) NZD 43.00
585 (14Ct Gold) NZD 66.00
750 (18Ct Gold) NZD 85.00
875 (21Ct Gold) NZD 99.00
916 (22Ct Gold) NZD 104.00
958 (23Ct Gold) NZD 109.00
999 (24Ct Gold) NZD 113.71

New Zealand Gold Rate Today in US Dollars (USD)

Hallmark 1 Gram
750 (18Ct Gold) USD 57.84
875 (21Ct Gold) USD 67.37
916 (22Ct Gold) USD 70.77
999 (24Ct Gold) USD 77.38

New Zealand Gold Rate Today in Indian Rupees (INR)

Hallmark 1 Gram
750 (18Ct Gold) ₹ 4,002.22
875 (21Ct Gold) ₹ 4,661.41
916 (22Ct Gold) ₹ 4,896.84
999 (24Ct Gold) ₹ 5,354.23

New Zealand Gold Rate Today in UAE Dirhams (AED)

Hallmark 1 Gram
750 (18Ct Gold) AED 212.43
875 (21Ct Gold) AED 247.41
916 (22Ct Gold) AED 259.91
999 (24Ct Gold) AED 284.19

New Zealand Gold Rate Today in Saudi Riyals (SAR)

Hallmark 1 Gram
750 (18Ct Gold) SAR 216.91
875 (21Ct Gold) SAR 252.63
916 (22Ct Gold) SAR 265.39
999 (24Ct Gold) SAR 290.18

New Zealand Gold Rate Today in Malaysian Ringgits (MYR)

Hallmark 1 Gram
750 (18Ct Gold) MYR 236.16
875 (21Ct Gold) MYR 275.06
916 (22Ct Gold) MYR 288.95
999 (24Ct Gold) MYR 315.94

New Zealand Gold Rate Today in Singapore Dollars (SGD)

Hallmark 1 Gram
750 (18Ct Gold) SGD 79.07
875 (21Ct Gold) SGD 92.09
916 (22Ct Gold) SGD 96.74
999 (24Ct Gold) SGD 105.78